قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / طالقانی
کارکرد صفر کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حکیمیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / باغستان
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / منوچهری
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / فلسطین
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جلال ال احمد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان انقلاب
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان