قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / آزادی
کارکرد ۱۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد183000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نظام آباد
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / صادقیه
کارکرد ۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد185000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمهوری
کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد68000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

فولاد شهر /
کارکرد ۱ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنامشخص
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / درختی
کارکرد ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد320000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان