قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میرداماد.ظفر
کارکرد ۷,۶۵۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد7650 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک ژاندارمری
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یوسف اباد
کارکرد صفر کیلومتر
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / بلوار کشاورز
کارکرد صفر کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك گلستان
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک صنعتی شمس اباد
کارکرد ۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد28000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دروس
کارکرد صفر کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مجيديه شمالي
کارکرد ۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد19000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امام حسین
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان