قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / خيابان آجودانيه
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / اسکندری شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۷۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۸,۱۴۰,۰۰۰ تومان

تهران / مجیدیه
کارکرد ۵۴ کیلومتر
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد54 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اختیاریه
کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد4000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۵۵,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد55000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
توافقی
اقساطی

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / گوهر دست
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / بهارستان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / میدان شهید قندی
کارکرد صفر کیلومتر
قیمت تمام شده ۸۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان