قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ونک
کارکرد ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد135000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / زعفرانيه
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۹۱,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد91000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبژ
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد35000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد صفر کیلومتر
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نياوران
کارکرد ۸۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد82000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قلهك
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیاوران
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / لویزان
کارکرد ۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد186000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگدلفینی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیاوران
کارکرد ۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد106000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی