قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / خیابان جی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / پونک
کارکرد صفر کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان