قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / بلوار توحید
کارکرد ۳۸,۲۰۰ کیلومتر
۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد38200 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۲,۳۰۰ کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد2300 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مصباح
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قزوین /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانقزوین
۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران نو
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان