قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / بازار
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمان / -
کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد102000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمان
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسيه
کارکرد ۶۶,۰۰۰ کیلومتر
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد66000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان