قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / امیرکبیر
کارکرد صفر کیلومتر
۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پونك
کارکرد ۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد105000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر زیبا
کارکرد صفر کیلومتر
۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه / -
کارکرد ۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد57000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسربی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان غربی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / خیابان مهدی
کارکرد ۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد175000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / -
کارکرد ۲۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد217000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهصافکاری بدون رنگ
استانآذربایجان شرقی
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمانشاه / -
کارکرد ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد220000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمانشاه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان