قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / فلسطین
کارکرد صفر کیلومتر
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / شيخ صدوق
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی پایین تر از سه راه ملک
کارکرد صفر کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
۶۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر زیبا
کارکرد صفر کیلومتر
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پارک وی
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد صفر کیلومتر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت / گوهردشت
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نبرد جنوبی
کارکرد ۱۱,۷۰۰ کیلومتر
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد11700 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان