قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / مطهری
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانيه
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شريعتي
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دیباجی جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / عفیف‌آباد
کارکرد ۱۳,۵۰۰ کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13500 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مطهری
کارکرد ۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد2000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / -
کارکرد صفر کیلومتر
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان