قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرمانشاه / نوبهار
کارکرد صفر کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانکرمانشاه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت / گوهردشت
کارکرد ۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد84000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد صفر کیلومتر
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهران شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۳۳,۶۴۰ کیلومتر
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد33640 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان