قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد48000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مطهری
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خواجه عبداله
کارکرد ۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد104000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شمیران
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نیاوران
کارکرد صفر کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / -
کارکرد ۱۵,۱۰۰ کیلومتر
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد15100 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امامت
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردى
کارکرد ۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد38000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد24000 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان