قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

ارومیه / -
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانآذربایجان غربی
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اهواز / -
کارکرد ۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد125000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانخوزستان
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سه راه ملک شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان رسالت
کارکرد صفر کیلومتر
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساری / -
کارکرد صفر کیلومتر
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۴۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرجام
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / چهاراه خلدبری
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد8000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان