قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سپاهان شهر
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یافت آباد
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرجام
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / -
کارکرد صفر کیلومتر
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / چهاراه خلدبری
کارکرد ۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد8000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / ابن سینا
کارکرد صفر کیلومتر
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان