قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / استانداري
کارکرد ۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد21000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ولنجک
کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد53000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد ۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد32000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران نو
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقهوه ای
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / -
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرمانشاه / -
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵,۶۲۳,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانکرمانشاه
۲۵,۶۲۳,۰۰۰ تومان

تهران / کاشانی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مهراباد
کارکرد ۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد205000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان