قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / ميرداماد
کارکرد صفر کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سه راه ملکشهر
کارکرد ۱۱,۵۰۰ کیلومتر
۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد11500 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / چهارراه استانبول
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد ۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد147000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگتیتانیوم
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک غرب
کارکرد ۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد67000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / -
کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد250000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد صفر کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختهایبرید
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۱۰۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد102000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان / -
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگلستان
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فلکه دوم صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان