قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

همدان / شهرک الوند
کارکرد صفر کیلومتر
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانهمدان
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان آزادی نرسیده به خیابان انقلاب
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / هفت تیر
کارکرد ۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد123000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرمانشاه / 22بهمن
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانکرمانشاه
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان