قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / رباط سوم
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردي
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان سپاه
کارکرد ۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد14000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآلبالویی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس‌غربی
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / یوسف اباد
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان