قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / خیابان پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک امید
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگطلایی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / حکیم نظامی
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خ خواجو
کارکرد ۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد72000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / انتهای ستاری
کارکرد ۵,۵۰۰ کیلومتر
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد5500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری / -
کارکرد صفر کیلومتر
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان