قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / هفت تیر
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانالبرز
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبریز / -
کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد250000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهدو لکه رنگ
استانآذربایجان شرقی
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امامت
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / شهید بهشتی
کارکرد ۱۶۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد166000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهگلگیر رنگ
استانخراسان رضوی
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مجیدیه جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان جمهوری
کارکرد ۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد5000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شریعتی نرسیده به تجریش
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / خیابان پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان