قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / هفت تیر
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانالبرز
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران بهارستان
کارکرد ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد220000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شريعتي
کارکرد ۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد114000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / شیخ بهایی
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استاناصفهان
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان