قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / آجودانیه
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / وليعصر
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مهر شهر
کارکرد ۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد80000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان