قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / مصلی
کارکرد ۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد270000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرشته
کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد23000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

رامسر /
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
توافقی

کرج /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آبادان / آزاد
کارکرد صفر کیلومتر
۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخوزستان
۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رشت / شهرک شهید مصطفی خمینی
کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۱,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد75000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانگیلان
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / امیریه
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / امام خمینی
کارکرد ۹۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد91000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان