قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

سبزوار /
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استاناصفهان
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد صفر کیلومتر
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابلسر /
کارکرد ۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد72000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان / ملک شهر
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگبادمجانی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / سهروردي
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۶۷۰,۰۰۰ تمام شده ۴۶,۱۶۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان

قائم شهر /
کارکرد ۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۵,۴۰۰,۰۰۰
کارکرد15000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۸۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان