قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / خیابان جمهوری
کارکرد ۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد17000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / آریا شهر
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مطهری
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرمانيه
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / بوستان ملت
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / هنگام
کارکرد صفر کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیراز / بلوار سلمان فارسی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
توافقی

تهران / خواجه عبداله
کارکرد ۱۰۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارکرد104000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان