قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

ملایر /
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانهمدان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرشهر
کارکرد ۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد57000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / اقدسیه
کارکرد صفر کیلومتر
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

کازرون /
کارکرد ۸۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد82000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / وکیل آباد
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابل /
کارکرد ۲۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد287000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانمازندران
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گرگان /
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانگلستان
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان