قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / مصلی
کارکرد ۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد270000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بیرجند /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان جنوبی
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ملایر /
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانهمدان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فرشته
کارکرد ۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد23000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / مهرشهر
کارکرد ۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد57000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار /
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / اقدسیه
کارکرد صفر کیلومتر
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان