قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / خ رزمندگان
کارکرد ۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد133000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استاناصفهان
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد186000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استاناصفهان
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / بزرگمهر
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سپاهان شهر
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو درب رنگ
استاناصفهان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد212000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیابان سعادت آباد
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان