قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد48000 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / امام خمینی
کارکرد ۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد186000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استاناصفهان
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اردبیل / ميدان باكري
کارکرد ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد130000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناردبیل
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / میدان امام
کارکرد صفر کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد212000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

مشهد / خیابان امام رضا
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان