قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / حکیم غرب
کارکرد ۷۱,۶۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد71600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / شهرك غرب
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / گوهردشت
کارکرد ۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد122000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اندرزگو
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تنکابن / تنکابن
کارکرد ۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد88000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان /
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانهمدان
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سپاهان شهر
کارکرد ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد180000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهدو درب رنگ
استاناصفهان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابل /
کارکرد ۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد225000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / کوهسنگی
کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد250000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تنکابن /
کارکرد ۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد85000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان