قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / حکیم غرب
کارکرد ۷۱,۶۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد71600 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

کرج / گوهردشت
کارکرد ۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد122000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت اباد
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد صفر کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد ۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد48000 کیلومتر
سوختهیبرید
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اندرزگو
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تنکابن / تنکابن
کارکرد ۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد88000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانمازندران
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سهروردی شمالی
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد137000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جهرم /
کارکرد ۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد112000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید صدفی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانفارس
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان