قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد / مصلی
کارکرد ۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد270000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اردبیل /
کارکرد ۱ کیلومتر
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استاناردبیل
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دهکده المپیک
کارکرد ۱ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد1 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / فردوس شرق
کارکرد ۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد133000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پاسداران
کارکرد ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد150000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد165000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهچند لکه رنگ
استانمازندران
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / لويزان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی