قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

ملایر /
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانهمدان
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار /
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بابل /
کارکرد ۲۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد287000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانمازندران
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استاناصفهان
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / تهرانسر
کارکرد صفر کیلومتر
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / سهروردي
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۶۷۰,۰۰۰ تمام شده ۴۶,۱۶۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان

اشتهارد /
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / افسریه
کارکرد ۲۰۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد207000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان