قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

بیرجند /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان جنوبی
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد صفر کیلومتر
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / بهبودی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگقرمز
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / استاد معین
کارکرد صفر کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد27000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد13000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خیابان امام خمینی
کارکرد ۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد65000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان