قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

مشهد /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / شهرک شهید رجایی
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / اندیشه
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / گلبهار
کارکرد ۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد400000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانخراسان رضوی
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / بلوار آزادی
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان