قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج /
کارکرد ۴۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد480000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانالبرز
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد350000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد27000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / عظیمیه
کارکرد ۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد340000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانالبرز
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت /
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانالبرز
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / نبوت
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / آزادگان
کارکرد ۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد400000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / جهانشهر
کارکرد ۸,۸۰۰ کیلومتر
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد8800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / طالقانی
کارکرد ۴۹,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد49000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی