قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج /
کارکرد ۴۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد480000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانالبرز
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۴۱,۰۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد41000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد350000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ساری /
کارکرد ۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد45000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگاطلسی
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانمازندران
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شیان
کارکرد ۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد146000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد27000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۱۱۲,۵۰۰ کیلومتر
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد112500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / شهرک شهید رجایی
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / اقدسیه
کارکرد ۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد101000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان