قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / اقدسیه
کارکرد ۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد101000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد ۹۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد90000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

کرمان / هزار و یک شب
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانکرمان
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت /
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانالبرز
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / سه راه سیمین
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهدرب تعویض
استاناصفهان
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد96000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر ری
کارکرد ۹۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد97000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد ۴۱,۰۰۰ کیلومتر
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد41000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان