قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج /
کارکرد ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد350000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

کرج / عظیمیه
کارکرد ۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد340000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانالبرز
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / بزرگمهر
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد216000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استاناصفهان
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهریار
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / کوی فردوس
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دروس
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان