قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان /
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد292000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حافظ
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / توحید
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

کرج / آزادگان
کارکرد ۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد400000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

بوشهر / مطهری
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانبوشهر
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرك غرب
کارکرد صفر کیلومتر
۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / کوی فردوس
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان