قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج /
کارکرد ۴۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد480000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانالبرز
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / عظیمیه
کارکرد ۳۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد340000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانالبرز
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر قدس
کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد230000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد216000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استاناصفهان
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد250000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان