قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / بزرگمهر
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قصر
کارکرد ۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد210000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / دروس
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد22000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان