قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج /
کارکرد ۴۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد480000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانالبرز
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد ۴۱,۰۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد41000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شیان
کارکرد ۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد146000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرزیبا
کارکرد ۱۱۲,۵۰۰ کیلومتر
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد112500 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج /
کارکرد ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد170000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد140000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

مشهد / شهرک شهید رجایی
کارکرد ۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۲,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد70000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / صادقیه
کارکرد صفر کیلومتر
۴۰,۴۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانسر
کارکرد ۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۶,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد36000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان