قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / تهرانپارس
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / .ميدان خراسان
کارکرد ۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد20000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان /
کارکرد صفر کیلومتر
۷۲,۱۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جمهوری
کارکرد ۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد10000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

اصفهان /
کارکرد ۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد216000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استاناصفهان
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهران سر
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانتهران
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهریار
کارکرد ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد160000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / نارمک
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

بوشهر / مطهری
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانبوشهر
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان