قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

کرج / آزادگان
کارکرد ۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد400000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانالبرز
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / تهرانپارس
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران / چیتگر شمالی
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهریار / شهریار
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهچند لکه رنگ
استانتهران
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / سرسبز
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۶۵۵,۰۰۰ تمام شده ۶۰,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قیطریه
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۷,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۱,۹۵۰,۰۰۰ تمام شده ۹۶,۲۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۹۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / جهانشهر
کارکرد ۸,۸۰۰ کیلومتر
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد8800 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / خانه اصفهان
کارکرد ۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۷۰۰,۰۰۰
کارکرد96000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۵۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / دروازه شیراز
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگآبی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان