قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان / سه راه سیمین
کارکرد ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۲,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد100000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهدرب تعویض
استاناصفهان
۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / نبوت
کارکرد ۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد50000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / جنت اباد جنوبی
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۱,۲۵۰,۰۰۰ تمام شده ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران /
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حسن آباد شمالی
کارکرد ۸۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۸,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد89000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / علم و صنعت
کارکرد ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد115000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مطهری
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تهران /
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگگیلاسی
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / ستارخان
کارکرد صفر کیلومتر
۷۴,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / پروین
کارکرد ۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۰,۶۰۰,۰۰۰
کارکرد83000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان