قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

اصفهان /
کارکرد ۵۳,۰۰۰ کیلومتر
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد53000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شمیران
کارکرد ۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد18000 کیلومتر
سوختدوگانه سوز
رنگنوک مدادی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

همدان /
کارکرد صفر کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانهمدان
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / پیروزی
کارکرد صفر کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / بزرگمهر
کارکرد ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد200000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگنقره ای
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استاناصفهان
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حافظ
کارکرد صفر کیلومتر
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد / اندیشه
کارکرد ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد120000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

گوهردشت /
کارکرد ۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد110000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهگلگیر رنگ
استانالبرز
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهر قدس
کارکرد ۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد230000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدور رنگ
استانتهران
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد شمالی
کارکرد ۹۳,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد93000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهیک لکه رنگ
استانتهران
توافقی