قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

شهرضا /
کارکرد ۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد46000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بندرعباس / رسالت
کارکرد ۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد42000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانهرمزگان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۲,۱۵۰,۰۰۰ تمام شده ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / حکیمیه
کارکرد ۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد30000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

تربت حیدریه / کوی امام
کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد25000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانخراسان رضوی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / میدان آزادی
کارکرد صفر کیلومتر
توافقی
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی

کرج / مارلیک
کارکرد ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد250000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهرک گلستان
کارکرد ۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۷,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد22000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کرج / عظیمیه
کارکرد ۹,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد9000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانالبرز
توافقی