قیمت
میلیون تومان میلیون تومان اعمال فیلتر قیمت

تهران / سعادت آباد
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اقساطی

تهران / عباس آباد
کارکرد صفر کیلومتر
پیش ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ماهیانه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تمام شده ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / مرزداران
کارکرد صفر کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / قصر
کارکرد ۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲,۹۰۰,۰۰۰
کارکرد210000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهدو لکه رنگ
استانتهران
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / عباس آباد
کارکرد ۴۱,۰۰۰ کیلومتر
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد41000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگخاکستری
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / کوی فردوس
کارکرد ۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد40000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگمشکی
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان / ملکشهر
کارکرد ۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۵۰۰,۰۰۰
کارکرد31000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استاناصفهان
۷۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جردن
کارکرد صفر کیلومتر
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کارکرد0 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکساتوماتیک
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / جنت آباد
کارکرد ۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۵۷,۸۰۰,۰۰۰
کارکرد39000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تهران / شهران
کارکرد ۲۸,۰۰۰ کیلومتر
توافقی
کارکرد28000 کیلومتر
سوختبنزین
رنگسفید
گیربکسدنده ای
بدنهبدون رنگ
استانتهران
توافقی